Business Intelligence Research Project

Streszczenie

Główną ideą projektu było wyszukanie schematów planowania i kontroli, które mogłyby poprawić funkcjonowanie małych firm i organizacji budżetowych. Wstępne badania potwierdziły przypuszczenie, że organizacje te mają duże pole do usprawnień. Jednak problemem są metody wprowadzania usprawnień. Zaawansowane metodyki natrafiają na opór ze względu na złożoność, konieczność nabywania nowych kompetencji i ryzyko wprowadzania zmian. Stąd też podjęto próbę skonstruowania gotowych do implementacji modeli w formie paneli menedżerskich. Efektem prac badawczych jest kilkanaście wzorców controllingowych, które zostały opublikowane na stronie projektu.

Summary 

The main idea of ​​the project was to find patterns of planning and control, which could improve the functioning of small businesses and budget organizations. Preliminary studies have confirmed the supposition that these organizations have a large field for improvement. But the problem is the method of introducing improvements. Advanced methodology encounter resistance due to the complexity, the need to acquire new skills and risk change. Hence the attempt to construct a ready-to-implement models of management in the form of panels. The result of the research work is controlling several models that have been published on the project website.